Huishoudelijk Reglement MFN

Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering op 23-10-2021

artikel 1  -   Leden

 1. Zij, die als gewoon lid tot de vereniging zijn toegelaten, ontvangen naast de schriftelijke bevestiging daarvan een opgave van de verschuldigde contributie, waarvan het bedrag binnen een termijn van dertig dagen dient te worden voldaan aan de penningmeester. Na ontvangst worden zij als gewoon lid ingeschreven.
 2. Ingeschreven leden worden verwezen naar de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, en andere eventueel bestaande reglementen op de website. Voorts ontvangen zij al dan niet periodiek verschijnende publicaties van de vereniging.
 3. Leden, die in de loop van een kalenderjaar worden toegelaten, zijn de contributie voor de resterende kalenderkwartalen verschuldigd.
 4. Leden en jeugdleden dienen hun contributie voor het verenigingsjaar te voldoen uiterlijk dertig dagen na aanvang van dat verenigingsjaar.
 5. Leden zijn verplicht in geval van adreswijziging daarvan ten spoedigste schriftelijk kennis te geven aan de secretaris. Bij het ingebreke blijven hiervan is de vereniging niet aansprakelijk voor hierdoor eventueel optredende vertraging en/of schade.

 

Artikel 2  -   Bestuur

 1. Bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging. De ten behoeve van de vereniging door hen gemaakte kosten komen voor een vergoeding in aanmerking.
 2. Omtrent het tijdstip waarop, alsmede de plaats, waar een bestuursvergadering zal worden gehouden, zo ook de agenda, beslist het dagelijks bestuur, dat zorg draagt voor kennisgeving aan de bestuursleden op een termijn van tenminste vier dagen voor de vergadering.
 3. Geldige besluiten kunnen slechts worden aangenomen, indien tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en daarvan tenminste de helft plus één zich voor het in behandeling zijnde punt uitspreekt.
 4. Elk bestuurslid ondertekent bij zijn/haar benoeming een verklaring waaruit blijkt dat het bestuurslid akkoord gaat met de verplichting alleen in het belang van de vereniging te handelen.
 5. Elk bestuurslid dat een (in)direct persoonlijk belang of persoonlijk voordeel heeft bij een voorliggend bestuursbesluit onthoudt zich van deelname van zowel de beraadslagingen als de besluitvorming van het betreffende besluit.
 6. Indien één of meer bestuursleden door tegenstrijdig belang niet deelnemen aan besluitvorming, dan dient schriftelijk te worden vastgelegd waarom het besluit genomen wordt.

 

Artikel 3  -  Voorzitter

 1. De voorzitter schrijft met de secretaris de vergaderingen uit.
 2. De voorzitter is belast met de algehele leiding van de vereniging en leidt, voor zover mogelijk, alle vergaderingen en bijeenkomsten. Hij zorgt voor de uitvoering door het bestuur van door de vergadering genomen besluiten.
 3. Hij draagt zorg voor de handhaving van de orde in de vergaderingen. Hij heeft de bevoegdheid debatten te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, en tot stemming te doen overgaan, tenzij de meerderheid zich daartegen verzet. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 4. Bij officiële gelegenheden vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging, tenzij een ander bestuurslid daartoe door hem wordt aangewezen.

 

Artikel 4  -  Secretaris

 1. De secretaris is belast met de algemene correspondentie van de vereniging, houdt afschriften bij van alle uitgaande stukken en houdt het archief bij.
 2. De secretaris houdt het ledenregister bij en doet periodiek opgave van de daarin plaats gehad hebbende mutaties.
 3. De secretaris verzendt de oproepingen voor de te houden vergaderingen en houdt aantekening van hetgeen in de vergaderingen is behandeld en besloten.
 4. De secretaris brengt ingekomen en uitgaande stukken, voor zover het bestuur zulks nodig acht, op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis van de leden.
 5. De secretaris stelt het jaarverslag op en presenteert dit aan de algemene vergadering.

 

Artikel 5  -  Penningmeester

 1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer der vereniging en draagt zorg voor de inning van de contributies en overige baten en voor alle betalingen binnen het raam van de begroting.
 2. Binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar stelt hij een financieel verslag samen, dat na behandeling in een bestuursvergadering door hem ter beschikking wordt gesteld van de kascommissie, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten, aan de werkzaamheden van welke commissie hij gehouden is volle en onbelemmerde medewerking te verlenen.
 3. In de eerste algemene vergadering in het nieuwe verenigingsjaar dient hij na overleg met het bestuur een begroting in van inkomsten en uitgaven voor dat verenigingsjaar.

 

Artikel 6  -  Vice-voorzitter

 1. 1 . De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en treedt dan in al diens rechten en plichten.
 2. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter wordt een der andere bestuursleden door de overigen als voorzitter aangewezen met dezelfde rechten en plichten.

 

Artikel 7  -  Commissies

 1. De Algemene Vergadering kan commissies voor bepaalde of onbepaalde tijd instellen en de taken, samenstelling en werkwijzen van deze commissies alsmede de zittingsduur en wijze van benoeming der commissieleden bij afzonderlijke reglementen vaststellen.
 2. In de reglementen kan de benoeming van de commissieleden worden gedelegeerd aan het bestuur.
 3. In de reglementen van de commissies mogen geen bepalingen voorkomen, die in strijd zijn met de Statuten of het onderhavige Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 8  -  Algemene vergaderingen

 1. Omtrent dag, uur en plaats van de algemene vergaderingen wordt door het bestuur beslist.
 2. De oproeping tot de algemene vergaderingen dient vergezeld te gaan van een agenda, welke mede vermeldt de in behandeling te nemen onderwerpen.
 3. leder lid heeft het recht voorstellen ter behandeling op een algemene vergadering te doen. Deze voorstellen moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend en tenminste vier weken voor de algemene vergadering in diens bezit zijn.
 4. Elk bestuurslid heeft bij stemmingen tijdens de Algemene Vergadering slechts één raadgevende stem, die niet meetelt bij de bepaling van de uitslag van een stemming.

 

Artikel 9  -  Verenigingsorgaan

 1. De algemene vergadering kan besluiten tot de uitgifte van een orgaan en tot stopzetting daarvan.
 2. In het orgaan worden voor zover mogelijk en uitvoerbaar, gepubliceerd de verkorte verslagen van de algemene vergaderingen, oproepingen en agenda's voor de algemene vergaderingen, mededelingen en al datgene, dat op grond van het doel der vereniging voor kennisneming door de leden van belang mag worden geacht.
 3. Het bestuur kan zijn taak met betrekking tot inhoud en vormgeving geheel of gedeeltelijk in handen leggen van een redacteur.
 4. In laatste instantie is het bestuur verantwoordelijk voor de inhoud van het orgaan, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 10  -  Veiling

 1. Het bestuur kan onder goedkeuring van de algemene vergadering besluiten tot de instelling van een veiling ten doel hebbende verzamelwaardig materiaal ten verkoop aan te bieden aan de leden.
 2. De leiding van de veiling berust bij een of meerdere veilingmeesters.
 3. De wijze, waarop de veiling zal plaatsvinden en de voorwaarden, waaronder kan worden ingezonden en deelgenomen, wordt geregeld door middel van een afzonderlijk reglement veilingen.
 4. De inhoud van het in het vorig lid bedoelde reglement zal worden vastgesteld door de algemene vergadering. Wijzigingen in en aanvullingen op dat reglement kunnen slechts worden aangebracht bij besluit van de algemene vergadering.
 5. Door zijn deelneming aan de veiling, zowel met betrekking tot het door hem ingezonden als gekocht materiaal, onderwerpt het lid zich aan de bepalingen van het reglement veilingen en wordt hij mede geacht in te stemmen met de uitsluiting respectievelijk beperking van de aansprakelijkheid van de vereniging, zoals nader omschreven in bedoeld reglement.

 

Artikel 11  -  Slotbepalingen

 1. Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf gezamenlijk handelende leden.
 2. In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 3. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 23 oktober 2021 en treedt met onmiddellijke ingang in werking.

 

Voor vragen omtrent het Huishoudelijk Reglement kunt u contact opnemen met de secretaris of via het algemene e–mail adres.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home